REGULAMENT CONCURS: CASTIGA UN VOUCHER CU PRIMUL CREDIT 7!

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

 

1.1 Organizatorul campaniei „Castiga un voucher cu primul credit 7” este Aventus Group IFN SA cu sediul in Bucuresti, Şoseaua Virtutii nr. 19D, etaj 7, sectorul 6, 060782, inregistrat la Registrul Comertului cu nr. J40/8112/2021, Cod Unic de Inregistrare 44228281, Cont bancar: RO35RNCB0072169784250003, deschis la BCR,

1.2 Campania „Castiga un voucher cu primul credit 7” se va derula conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul sau de a opri Campania în orice moment, dar nu înainte de a anunța publicul.

1.3 Regulamentul este disponibil gratuit pe site-ul www.credit7.ro si orice modificare a prezentului Regulament va fi adusa la cunostinta publicului cu cel putin 24 de ore inainte de intrare in vigoare.


2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

2.1 Campania „Castiga un voucher cu primul credit 7” va incepe in data de 3 Iunie 2024 si se va incheia in data de 30 Iunie 2024, ora 23:59.

2.2  Dupa data incheierii Campaniei „Castiga un voucher cu primul credit 7”, in conformitate cu art 2, alin 2.1., organizatorii nu mai au nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.


3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

3.1  Au drept de participare la Campania „Castiga un voucher cu primul credit 7” doar persoanele fizice avand domiciliul sau resedinta in Romania, avand varsta de 19 ani implinita pana cel mai tarziu la data de 3 Mai 2024. Nu au dreptul de participare la aceasta Campanie Promotionala angajatii Organizatorului sau angajatii altor companii implicate direct (contractanti directi) sau indirect la organizarea Campaniei Promotionale, precum si sotul/sotia si rudele de gradul I si II ai acestora.

3.2  Participarea la Campania „Castiga un voucher cu primul credit 7” implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a Regulamentului.

3.3  Doar castigatorul premiului este indreptatit sa intre in posesia premiului semnand procesul verbal de predare primire a acestuia.


4. MECANISMUL CAMPANIEI  

 

4.1  Pentru a participa in Campania „Castiga un voucher cu primul credit 7”, participantii trebuie sa:

(i)  fie la primul imprumut Credit7 (nu au mai intrat in posesia niciunui credit in cadrul Credit7 pana la momentul campaniei)

(ii)  solicite si sa intre in posesia unui imprumut pe site-ul www.credit7.ro sau aplicatia mobila asociata acestuia.

(iii) accepte conditiile de participare inscrise in Regulamentul Campaniei „Castiga un voucher cu primul credit 7”;

4.2  Pentru a fi validat drept castigator in Campania „Castiga un voucher cu primul credit 7”, un participant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

– a intrunit criteriile de participare conform art. 3.1 de mai sus;

–  a intrat in posesia unui credit in perioada Campaniei mentionate la art 2.1.

– a respectat prevederile prezentului Regulament.

4.3  Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula fara a fi necesara o justificare orice participare care nu este conforma cu dispozitiile prezentului Regulament.

4.4  Pentru a participa la tragerea la sorti, participantii trebuie sa intre in posesia unui imprumut in cadrul Credit7 in perioada 3 Iunie 2024 – 30 Iunie 2024, pana la ora 23:59.

 

5. PREMIILE

 

5.1  In cadrul Campaniei Promotionale, Organizatorul va acorda trei premii individuale constand in:

  • 3 vouchere cadou Altex in valoare de 300 lei fiecare.

5.2  Valoarea totala a premiilor este de 900 lei (incluzand TVA).

5.4  Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli dupa intrarea castigatorului in posesia premiului.

5.5  In cazul in care nici castigatorul si nici rezervele nu pot fi contactate la numerele de telefon indicate in formularul de inregistrare completat pe www.credit7.ro sau in aplicatia mobila Credit7, pentru revendicarea premiului, acesta nu mai este datorat de Organizator.

5.6  In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de validitate stipulate in prezentul Regulament, castigatorul/ rezerva este invalidat si premiul nu va fi predat.

5.7  Castigatorul nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiului.

5.8  Premiile Campaniei „Castiga un voucher cu primul credit 7”, trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile Regulamentului, in caz contrar, premiile nerevendicate ori necastigate din cadrul Campaniei nu mai sunt datorate de catre Organizator.

 

6. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

 

6.1  Castigatorii premiilor Campaniei Promotionale vor fi desemnati prin trageri la sorti in data de 12.07.2024.

Tragerea la sorti se va face in mod aleatoriu, prin mijloace electronice, utilizand site-ul random.org.

6.2  La tragerea la sorti vor participa toti clientii noi care au intrat in posesia unui credit in perioada campaniei.

6.3  Castigatorul Campaniei Promotionale este desemnat dupa cum urmeaza:

(i) Se va organiza extragerea potrivit mecanismului Campaniei.

(ii) Se vor desemna trei castigatori, precum si trei rezerve. Cate un castigator, respectiv o rezeva pentru fiecare premiu in parte.

(iii) Primul participant extras este castigatorul oficial la extragerea din data mentionata la pct. 6.1. In cazul in care castigatorul nu poate fi validat din motive independente de Organizator, prima rezerva este contactata si devine castigator al Campaniei Promotionale, cu conditia validarii.

(iv) Castigatorul va fi afisat pe pagina de regulament al campaniei si pe pagina de Facebook a companiei (https://www.facebook.com/credit7.ro) si va fi contactatat telefonic pe numarul de telefon mentionat in contul personal Credit7.

6.4  Castigatorul va fi anuntat de catre Organizator prin telefon sau mesaj SMS (conform procedurii mentionate la art. 6.3), in maxim 3 zile de la extragere.

6.5  Castigatorul are la dispozitie 3 zile calendaristice, din momentul in care a fost contactat si anuntat, pentru a fi validat.

6.6  Pentru validarea castigatorului, persoana desemnata castigatoare prin tragere la sorti va trimite o copiei a buletinului/ cartii de identitate. La acordarea premiului, castigatorul va semna un process verbal de primire a premiului.

6.7 Voucherul va fi trimis câștigătorului la adresa de email declarată, într-un termen de maxim 3 zile calendaristice de la data validarii menţionate la  7.2. Intrarea în posesia premiului se va face numai cu respectarea acestui regulament.

 

7. TAXE SI IMPOZITE

 

Organizatorul se obliga sa suporte impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile obtinute de catre câstigatori în conformitate cu prevederile Legii 227 din 2015 cu modificarile ulterioare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, fiind în sarcina exclusiva a câstigatorilor. Impozitul va fi calculat la valoarea neta a premiului descris la pct. 4.1 din prezentul Regulament.

 

8. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute între Organizator si Participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti române de la sediul Organizatorului.

 

9. DISPOZITII FINALE

 

9.1 Campania va putea fi întreruptă doar în cazul apariţiei unor circumstanţe care justifică neexecutarea sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunţată public şi care va respecta prevederile legale.

9.2 Regulamentul poate fi modificat de către Organizator pe întreaga durată a organizării Campaniei. Modificările sau după caz completările la prezentul Regulament sunt posibile doar dacă sunt aprobate și făcute publice pe pagina web a Organizatorului. Modificările și/sau completările intră în vigoare din momentul în care sunt făcute publice, dacă din conţinutul lor nu rezultă altceva.

 

10. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

10.1 Organizatorul, se obliga sa respecte prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului  din  27  aprilie  2016  privind  protectia  persoanelor  fizice  în  ceea  ce priveste  prelucrarea  datelor  cu caracter  personal  si  privind  libera  circulatie  a acestor  date. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor la Campania Promotionala si sa le utilizeze conform Regulamentului si legislatiei in vigoare;

10.2 Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor.

10.3 Prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor/castigatorilor la Campania Promotionala este necesara conform legislatiei privind loteriile publicitare, Ordonantei de Guvern nr. 99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002.

10.4 Urmatoarele date personale vor fi prelucrate de catre Organizator in vederea desfasurarii Campaniei:

  • Nume si prenume, numar de telefon, adresa de email.

10.5 Persoana ce solicita imprumutul poate solicita stergerea, restrictionarea prelucrarii sau exercitarea dreptului de a se opune prelucrarii datelor, in cazul in care nu doreste acest lucru.