Politica de confidențialitate

Principii privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale Clienților

Aceste principii privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale Clienților (numite în continuare principiile) descriu modul în care Aventus prelucrează Datele cu Caracter Personal ale Clienților săi și ale oricăror alte Persoane Vizate (în continuare dumneavoastră) în legătură cu serviciile oferite de Aventus. Principiile se aplică dacă Clientul utilizează, a utilizat sau și-a exprimat intenția de a utiliza, sau dacă Clientul sau orice altă Persoană Vizată are orice fel de legătură cu produsele sau serviciile prestate de Aventus, inclusiv înainte ca aceste principii să intre în vigoare. 

1. Definiții

1.1 Client – O persoană fizică ce utilizează, a utilizat sau și-a exprimat intenția de a utiliza produsele și serviciile oferite de Aventus sau de a încheia un contract de garanție sau garantare. 

1.2 Contract – Un contract încheiat de Aventus și Client.

1.3 Reglementări privind Protecția Datelor Personale – Orice legi sau regulamente aplicabile care reglementează prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, incluzând dar fără a se limita la GDPR;

1.4 Aventus – Aventus Group I.F.N. S.A., societate de naționalitate română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8112/2021, CUI 44228281, cu sediul social în România, Municipiul București, sector 6, Șoseaua Virtuții nr. 19D, etaj 4, cod poștal 060782;

1.5 Aventus Group – Aventus împreună cu societățile al căror acționar majoritar este, direct sau indirect, societatea mamă a Aventus, UAB Aldega (cod de înregistrare la Registrul Comerțului din Lituania 302691562, adresa Kareivių g. 11B, Vilnius, Lituania);

1.6 GDPR – Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

1.7 Date cu Caracter Personal – Orice informație legată direct sau indirect de o persoană fizică identificată sau identificabilă (Persoana Vizată). Datele care fac obiectul secretului bancar pot include și Date cu Caracter Personal; 

1.8 Prelucrare – Orice operațiune sau set de operațiuni realizate prin mijloace automatizate sau nu asupra Datelor cu Caracter Personal sau seturilor de Date cu Caracter Personal, precum colectarea, înregistrarea, stocarea, modificarea, acordarea accesului la, interogarea, transferul, vizualizarea acestora etc. 

1.9 Datele utilizatorului sunt date despre utilizatorii virtuali ai resurselor de tip internet, colectate prin intermediul unor module de program; folosind aceste module de program este imposibil ca o persoana fizica sa fie identificata;

 

2. Operator de Date

2.1 Aventus este responsabilă pentru procesarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal și, drept urmare, trebuie considerată operator de date conform prevederilor GDPR. 

2.2 Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal se va supune legislației române. 

 

3. Colectarea Datelor cu Caracter Personal 

3.1 Aventus colectează Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în următoarele moduri:

3.2 Dacă sunteți Client, fie transmiteți către Aventus în mod direct Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sau Aventus le colectează din utilizarea anterioară a serviciilor sale de către dumneavoastră, atunci când solicitați Aventus un împrumut sau alte servicii, fie Aventus le colectează din surse externe, atunci când solicitați Aventus un împrumut sau alte servicii. Astfel de surse externe includ, fără limitare, registre publice și private (ex. birouri de credit, și anume Biroul de Credit S.A., A.N.A.F., etc.) pe care Aventus le utilizează pentru a vă identifica și a vă verifica identitatea și pentru a realiza evaluări de credit și de risc. 

3.3 Dacă sunteți un Client care încheie contracte de garanție sau garantare, Datele dumneavoastră cu Caracter Personal ne sunt transmise de obicei de către Clientul care solicită împrumutul.

3.4 De asemenea, colectăm Date cu Caracter Personal prin mijloace automate atunci când utilizați website-ul Aventus – credit7.ro. Aceasta prelucrare este explicată detaliat în Declaratia noastră privind Cookie-urile disponibilă la https://credit7.ro/declaratie-privind-cookie-urile/

3.5 Datele cu Caracter Personal colectate sunt necesare pentru scopurile explicate mai jos, având în vedere natura serviciilor și produselor oferite de Aventus și nevoia de a identifica adecvat Clienții și de a confirma bonitatea și credibilitatea acestora. 

 

4. Date cu Caracter Personal Prelucrate

4.1 Aventus prelucrează Datele cu Caracter Personal ale Clientului cu scopul de a încheia și îndeplini Contractul încheiat cu Clientul. Acest lucru include identificarea adecvată a Clientului și realizarea de verificări și evaluări de credit și de risc legate de Client pentru a stabili dacă și în ce condiții să încheie Contractul cu Clientul. Baza legală pentru această Prelucrare constă atât în încheierea și îndeplinirea Contractului cu Clientul, cât și în interesele legitime ale Aventus de a se asigura că Clientul este de încredere și solvabil și de a se asigura că Aventus va încasa sumele datorate de acesta, cât și în obligațiile legale și de reglementare ale Aventus așa cum rezultă din legislația aplicabilă (inclusiv din legile și regulamentele care reglementează instituțiile de credit/ împrumutătorii cum ar fi obligațiile de a raporta organelor de reglementare, obligațiile de a identifica Clientul în mod corect (KYC-cunoașterea clientului) si de a se asigura de bonitatea și solvabilitatea Clientului conform regulilor și regulamentelor privind spălarea de bani (AML) și finanțarea terorismului).

4.2 Cu privire la cele de mai sus, Aventus prelucrează următoarele Date cu Caracter Personal: 

4.2.1 datele de identificare (ex. nume, cod personal de identificare, data nașterii, locul nașterii, naționalitate, informații despre și copia documentului de identitate, fotografia, adresa);

4.2.2 datele de contact (ex. adresa, număr de telefon, adresă de e-mail);

4.2.3 datele bancare (ex. numele băncii, titular de cont, număr de cont, informații privind tranzacțiile din contul bancar deținut de dumneavoastră, dacă ați fost de acord cu acest lucru);

4.2.4 datele profesionale (ex. angajator actual și anterior și funcția);

4.2.5 datele financiare (ex. salariu, venit, bunuri, obligații, proprietăți);

4.2.6 datele privind originea bunurilor (ex. date cu privire la angajator, partenerii de tranzacționare, activitățile de afaceri și beneficiarii reali, date care prezintă sursa venitului și a averii dumneavoastră);

4.2.7 datele privind bonitatea/ solvabilitatea (ex. date cu privire la comportamentul de plată, la daunele aduse Aventus sau altor persoane, date care permit Aventus să ia măsuri de due diligence cu privire la prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului și să asigure respectarea sancțiunilor internaționale aplicate, inclusiv scopul relației de afaceri și dacă Clientul este o persoană expusă politic);

4.2.8 datele obținute pe durata îndeplinirii unei obligații legale (ex. informații primite în urma interogărilor organelor de investigații, de la notari, autoritățile fiscale, instanțe și executori judecătorești);

4.2.9 datele legate de comunicare (ex. e-mail, înregistrări ale apelurilor telefonice);

4.2.10 datele de acces la contul de pe website-ul Aventus;

4.2.11 datele legate de servicii (ex. îndeplinirea contractului sau neîndeplinirea contractului, istoricul tranzacțiilor, cereri depuse, solicitări și plângeri).  

 

4.3 Aventus prelucrează, de asemenea, Date cu Caracter Personal colectate pentru scopurile de mai jos:

4.3.1 îndeplinirea de către Aventus a obligațiilor rezultate din lege (ex. reguli și regulamente pentru identificarea corectă a Clientului (KYC) privind prevenirea spălării banilor (AML) și finanțării terorismului și de asigurare a bonității și solvabillității Clientului);

4.3.2 securizarea drepturilor Aventus (stabilirea, exercitarea și apărarea împotriva plângerilor legale). Baza legală a acestei Prelucrări constă în interesele legitime ale Aventus;

4.3.3 evaluarea calității serviciilor Aventus, inclusiv a serviciilor de asistență a clientului și de asigurare a calității. Baza legală a acestei prelucrări constă în interesele legitime ale Aventus asupra evaluării și dezvoltării calității serviciului său de asistență a clientului.

 

5. Prelucrarea în baza acordului

5.1 Aventus prelucrează, de asemenea, Datele cu Caracter Personal în baza acordului (e.g. pentru marketing direct și realizarea de cercetări de piață, pregătirea studiilor statistice și analizarea grupurilor de clienți, cotelor de piață de produse și servicii și a altor indicatori financiari precum și pentru raportarea și managementul riscului pentru a înțelege mai bine așteptările clienților și pentru a dezvolta modelele, produsele, serviciile și procesele Aventus).

5.2 Atunci când prelucrarea se bazează pe acord, vă puteți retrage acordul în orice moment, prin contactarea Aventus la datele de contact de mai jos. Rețineți că retragerea acordului nu afectează caracterul legal al Prelucrării în baza acordului exprimat anterior retragerii. 

5.3 În ceea ce privește mesajele de marketing direct primite prin e-mail, vă puteți retrage acordul și vă puteți dezabona de la primirea altor e-mailuri prin apăsarea pe linkul „dezabonare” de la sfârșitul fiecărui e-mail.

5.4 Vedeți, de asemenea, secțiunile de mai jos. 

 

6. Luarea deciziilor în mod automatizat și stabilirea profilului

6.1 Aventus se folosește de stabilirea profilului pentru a decide dacă cererea de împrumutare a Clientului este acceptată sau respinsă, parțial sau integral. Cu toate acestea, decizia nu se ia în mod automat, ci de către un angajat.

6.2 Decizia este luată în baza informațiilor primite de la Client în cerere, a informațiilor primite din surse externe, precum registre publice și private și de la alte terțe părți, precum și în baza comportamentului anterior de plată al Clientului în relația cu Aventus. Nu sunt prelucrate categorii speciale de Date cu Caracter Personal (ex. date privind sănătatea, datele genetice). 

6.3 Stabilirea unui profil este necesară pentru încheierea Contractului precum și pentru respectarea obligațiilor legale cu privire la identificarea corectă a Clientului, evaluarea bonității Clientului, împiedicarea fraudei și spălării de bani. 

6.4 De asemenea, Aventus se folosește de stabilirea unui profil pentru a decide, în baza fiabilității financiare a Clientului pe durata utilizării serviciilor Aventus, dacă să ofere, din proprie inițiativă (prin marketing direct, cu condiția ca Clientul să fi fost de acord cu acesta), o valoare mai mare a creditului sau alte servicii Clientului cu care a încheiat deja un Contract. Baza legală a unei astfel de Prelucrări constă în interesul legitim al Aventus de comercializare a produselor sale. Drept urmare, este posibil ca unii Clienți să nu primească astfel de oferte. Cu toate acestea, stabilirea profilului nu are efecte juridice asupra Clientului și nici nu afectează Clientul în mod semnificativ, la fel cum nici nu influențează Contractul deja existent iar Clientul are posibilitatea de a solicita un nou împrumut din proprie inițiativă. 

 

7. Persoane Împuternicite

7.1 Aventus se folosește de furnizori de servicii atent selecționați (persoane împuternicite) pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale Clientului. În acest fel, Aventus rămâne responsabil pe deplin pentru Datele dumneavoastră cu Caracter Personal.

7.2 Aventus se folosește de următoarele categorii de persoane împuternicite: consultanți juridici și de altă natură, alte entități ale Aventus Group, furnizori de servicii de stocare a datelor furnizori de servicii si sisteme IT, furnizori de servicii de marketing și studii de piață, furnizori de servicii de e-mail și SMS, furnizori de servicii de identificare și certificare, agenții de recuperare a datoriilor, furnizori de servicii de scoring și verificare a creditelor, furnizori de servicii de apelare telefonică automată, intermediari online și offline. 

 

8. Terțe părți

8.1 Aventus transmite Datele dumneavoastră cu Caracter Personal doar terțelor părți menționate în prezentul document, doar dacă acest lucru este impus de legislația aplicabilă (ex. dacă Aventus are obligația de a divulga Datele cu Caracter Personal către autorități) sau doar cu acordul dumneavoastră. 

8.2 Divulgăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal către următoarele terțe părți:

8.2.1 persoanele (fizice sau juridice) care garantează obligațiile dumneavoastră față de Aventus (ex. garant, girant). Baza legală a unei astfel de divulgări constă în interesul legitim al Aventus de a se asigura de îndeplinirea Contractului; 

8.2.2 Clienții ale căror obligații le-ați garantat. Baza legală a unei astfel de divulgări constă în interesul legitim al Aventus de a se asigura de îndeplinirea Contractului;

8.2.3 persoanele care păstrează baze de date despre obligații de plată neonorate la timp. Baza legală a unei astfel de divulgări constă în interesul legitim al Aventus de a se asigura de îndeplinirea Contractului și în interesul legitim al terțelor părți de a putea evalua bonitatea Clientului;

8.2.4 agenții de recuperare a datoriilor și executori judecătorești. Baza legală a unei astfel de divulgări constă în interesul legitim al Aventus de a se asigura de îndeplinirea Contractului;

8.2.5 auditorii Aventus. Baza legală a acestei divulgări constă în obligațiile legale ale Aventus.      

8.2.6 organele de reglementare ale Aventus. Baza legală a acestei divulgări constă în obligațiile legale pe care trebuie să le respecte Aventus. 

 

9. Transferul Datelor cu Caracter Personal în afara Spațiului Economic European (SEE)

9.1 Aventus transferă Datele cu Caracter Personal către entitățile Aventus Group și alte enități beneficiare (inclusiv oferă acces la Datele cu Caracter Personal din) din afara Spațiului Economic European. Acest lucru înseamnă acordarea posibilității de accesare a datelor cu caracter personal, din țările respective. Cu toate acestea, Aventus acționează astfel doar dacă are motive legale, inclusiv cu privire la un beneficiar care:  (i) se află într-o țară care oferă un nivel adecvat de protecție a Datelor cu Caracter Personal; sau (ii) respectă prevederile unui document care acoperă cerințele UE privind transferul Datelor cu Caracter Personal în afara UE.

9.2 Puteți primi mai multe informații despre transferul Datelor cu Caracter Personal în afara UE contactând Aventus la datele de contact de mai jos. 

 

10. Păstrarea datelor

10.1 Aventus păstrează Datele dumneavoastră cu Caracter Personal conform instrucțiunilor din industrie atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor pentru care au fost colectate sau atât timp cât este necesar pentru a-și proteja drepturile sau atât cât este solicitat prin actele legale aplicabile. Va rugăm să rețineți că dacă aceleași Date cu Caracter Personal sunt Prelucrate pentru mai multe scopuri, Datele cu Caracter Personal vor fi păstrate pentru cea mai mare perioadă aplicabilă. Perioada maximă aplicabilă este perioada de limitare a pretențiilor rezultate dintr-o tranzacție, care este de până la 10 ani de la data ultimei tranzacții dau de la data închiderii contului, care dintre date fiind cea mai recentă.

 

11. Drepturile dumneavoastră

11.1 În măsura în care se impune prin Regulamentele aplicabile Datelor cu Caracter Personal, dumneavoastră aveți toate drepturile unei Persoane Vizate în ceea ce privește Datele dumneavoastră cu Caracter Personal.  Acestea includ dreptul de a:

11.1.1 solicita accesul la Datele dumneavoastră cu Caracter Personal; 

11.1.2 obține o copie a Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal; 

11.1.3 rectifica Datele dumneavoastră cu Caracter Personal care sunt incorecte sau incomplete; 

11.1.4 șterge Datele dumneavoastră cu Caracter Personal;

11.1.5 restricționa Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal;

11.1.6 porta Datele dumneavoastră cu Caracter Personal;

11.1.7 obiecta la Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal care se bazează pe depășirea interesului legitim și care sunt Prelucrate în scop de marketing direct;

11.1.8 dacă veți considera că v-au fost încălcate drepturile, veți avea dreptul de a depune o plângere la:

  • serviciul de asistență clienți al Aventus sau
  • responsabilul cu protecția datelor din cadrul Aventus sau;
  • Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau; 
  • instanțe în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile. 

11.2 Pentru a vă exercita drepturile, contactați Aventus la datele de contact de mai jos.

11.3 Vă rugăm să rețineți că vă puteți exercita unele drepturi prin accesarea contului dumneavoastră Aventus. 

 

12. Modificarea principiilor

12.1 Dacă practicile Aventus de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal vor fi modificate sau dacă va fi nevoie ca unele dintre aceste principii să fie schimbate conform legislației aplicabile, jurisprudenței sau instrucțiunilor emise de autoritățile competente, Aventus are dreptul de a modifica aceste principii în mod unilateral, în orice moment. În acest caz, Aventus vă va informa prin e-mail nu mai târziu de o lună înainte de intrarea în vigoare a modificărilor.

 

13. Contact

13.1 Pentru orice nelămurire cu privire la Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal de către Aventus sau dacă doriți să vă exercitați drepturile ca Persoană Vizată, vă rugăm să ne contactați la datele de mai jos.

13.2 Aventus a numit un responsabil cu protecția datelor pe care îl puteți contacta, de asemenea, la următoarele date de contact: [email protected]